PT TRAKTOR KARYA NUSA      021-82420347   Hotline : 08128163815

Katagori Sakai Rummers :

Sakai Rummer RS45 Series

Category : Sakai Rummers

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution, Sales Sakai Rummer RS45 Series, Sales Parts Sakai Rummer RS45 Series, Service Sakai Rummer RS45 Series, Rental Sakai Rummer RS45 Series, Overhaul Sakai Rummer RS45 Series, Maintenance Contract Sakai Rummer RS45 Series, Reconditioned Sakai Rummer RS45 Series

Sakai Rummers RS55E Series

Category : Sakai Rummers

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution, Sales Sakai Rummers RS55E Series, Sales Parts Sakai Rummers RS55E Series, Service Sakai Rummers RS55E Series, Rental Sakai Rummers RS55E Series, Overhaul Sakai Rummers RS55E Series, Maintenance Contract Sakai Rummers RS55E Series, Reconditioned Sakai Rummers RS55E Series

Sakai Rummers RS65 Series

Category : Sakai Rummers

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution, Sales Sakai Rummers RS65 Series, Sales Parts Sakai Rummers RS65 Series, Service Sakai Rummers RS65 Series, Rental Sakai Rummers RS65 Series, Overhaul Sakai Rummers RS65 Series, Maintenance Contract Sakai Rummers RS65 Series, Reconditioned Sakai Rummers RS65 Series

Sakai Rummers RS75 Series

Category : Sakai Rummers

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution, Sales Sakai Rummers RS75 Series, Sales Parts Sakai Rummers RS75 Series, Service Sakai Rummers RS75 Series, Rental Sakai Rummers RS75 Series, Overhaul Sakai Rummers RS75 Series, Maintenance Contract Sakai Rummers RS75 Series, Reconditioned Sakai Rummers RS75 Series